В. Любенов

доц. д-р Васил Йорданов Любенов

(22.03.1940, Ловеч)

Образование и кариера

През 1963 г. завършва специалност “Технология на машиностроенето” при ВМЕИ - София и същата година постъпва, като асистент в катедрата. От 1966 до 1969 г. е редовен аспирант в Ленинградския политехнически институт. Защитава дисертация (д-р) на тема: „Локалнии пълни параметрически решения на уравненията на ламинарен граничен слой при движение на газ с големи скорости” (Държавен технически университет-Санкт Петербург, 1969) и получава научната степен “Кандидат на физикоматематическите науки”. Професионалната си дейност започва като инженер в Завод 13 - Казанлък. Постъпва в МЕИ - София, кат. „Хидроаеродинамика” като инженер и хоноруван асистент (1963), редовен асистент (1965), ст. асистент (1970), гл.асистент (1972), доцент по механика на течностите, газа и плазмата (1979). Зам.-декан на ЕМФ (1987-91,1995-99).

Научни интереси и проекти

Основни области:
хидрогазодинамика, механика на флуидите, теория на ламинарния и турбулентния граничен слой, числени методи в механиката на флуидите и др. Възпитаник на научната школа на проф. д-р Лев Г. Лойцянский (Русия).

Брой публикации - Автор на: 35 научни публикации предимно в теорията на граничния слой, съавтор на учебници у нас по механика на флуидите (1991,1998). Участва в изследователски проект по проблеми на ламинарния и турбулентния граничен слой, изследване на двумерни течения в граничен слой.

Всички права запазени, 2012-2020 г., катедра ХАД и ХМ