Р. Величкова

доц. д-р Росица Тодорова Величкова

каб. 2240
тел. 02/965 24 36
rositsavelichkovaАнтиспам защита. Наберете от Вашата клавиатура.atabv.bgАнтиспам защита. Наберете от Вашата клавиатура.

Образование и кариера

2013 - доцент, ТУ-София,
2012 - гл. ас, ТУ-София,
2011 - доктор инженер, ТУ-София,
„Неизотермични турбулентни течения в ограничено пространство”
2008 - асистент, ТУ-София
2005 - маг. инж. „Топлотехника”, ТУ-София

Преподавателска дейност

Основни курсове: Механика на флуидите. МФ в ЯЕЦ

Сборник с решени задачи по „Механика на флуидите”.

Научни интереси и проекти

Основни области: механика на флуидите, венилация, екология, горски пожари, изчислителната механика на флуидите (CFD)
Участие в проекти:
„Проектиране и изработване на камера за изследване на двуфазни течения” 2008
Изработване на методика за аеродинамични изпитания на вентилатори, която да е съобразена със световните стандарти ISO 5801:2007 и ISO 5802:2001
Експериментално и числено изследване на неизотермични правоъгълни турбулентни струи в ограничено пространство” 2009.

Брой публикации
Самостоятелни - 12

В съавторство - 16

Всички права запазени, 2012-2020 г., катедра ХАД и ХМ