П. Станков

Проф. д.т.н. инж. Петър Станков Йорданов

каб. 2248
тел. тел. 02/ 965 2326
peter.stankovАнтиспам защита. Наберете от Вашата клавиатура.atabv.bgАнтиспам защита. Наберете от Вашата клавиатура.
web www.cfdc.tu-sofia.bg

Образование и кариера

2000 - Професор по “Механика на флуидите”, 01.02.05
1998 - Доктор на техническите науки, ТУ-София, 01.02.05 “Mеханика на флуидите”
1983 - Доцент по “Механика на флуидите”, 01.02.05 “Mеханика на флуидите”
1976 - Доктор-инженер, ТУ-София, 01.02.05 “Mеханика на флуидите”
1969 - Асистент, кат. “Хидроаеродинамика”, Технически Университет – София 1969 - Висше образование, маг. инженер, “Топлотехника”, Енергомашиностроителен факултет, ТУ-София

Преподавателска дейност

Механика на флуидите
Механика на флуидите (на английски език)
Термодинамика и топлотехника (на английски език)
Изчислителна механика на флуидите
Приложна и изчислителна механика на флуидите
Аеродинамика на вентилирани помещения (на английски език, лектор в Датски технически университет)
Ръководство на докторанти – 12. Защитили докторанти – 7.

Научни интереси и проекти

Числено и експериментално изследване на тримерни турбулентни течения, Моделиране на горивни процеси в индустриални котли, Изчислителна механика на флуидите с приложение във вентилирани помещения, течения около сгради и др., Оценка на топлинен комфорт, Микроклимат, Енергийна ефективност, Възобновяеми енергийни източници

Заемани административни и управленски длъжности

Зам. Ректор на ТУ-София – 1986 – 1989 г.
Ръководител катедра „ Хидроаеродинамика” – 1990 – 1993 г. и 1995 – 1999 г.
Ръководител на “Център за изследване на микроклимат, енергия и околна среда /CERDECEN/” към ТУ – София – от 1995 до сега.
Координатор на Европейски проекти – от 1995 до сега (общо 21)
Координатор на Национални изследователски проекти (повече от 15)

Участие в професионални и учебно-методични организации

Член на ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers)
Представител (Liaison Officer) на Института на машинните инженери (Великобритания) за България
Член на Международния научен комитет на Roomvent 2003, BSTM 2003, Roomvent 2004, Indoor Air 2009

Всички права запазени, 2012-2020 г., катедра ХАД и ХМ