Й. Денев

доц. д-р Йордан Асенов Денев


каб. 2246
тел. 02/965 23 02

Антиспам защита. Наберете от Вашата клавиатура.denevattu-sofia.bgАнтиспам защита. Наберете от Вашата клавиатура.

Образование и кариера

Напуснал през 2015 г.
2005 - доцент по специалност 01.02.05 „Механика на флуидите”, ТУ-София
2000 – главен асистент, ТУ-София, катедра ХАД и ХМ
1995 - доктор инженер, ТУ-София: „Числено моделиране на пространствени турбулентни течения във вентилирани помещения”
1990 – маг. инж. „Приложна математика и информатика”,  ТУ-София
1988 - маг. инж. „Топлинна и масообменна техника”, ТУ-София

Преподавателска дейност

Основни курсове: Приложна хидроаеродинамика, Изчислителна хидродинамика, Механика на флуидите (ФАГИОПМ), Топлотехника (ФАИО), Топло- и масообмен.
Ръководство за упражнения и решени задачи по изчислителна механика на флуидите (2004 г.)
Механика на флуидите - ръководство за упражнения с решени задачи (2007 г.)  и др.

Научни интереси и проекти

Основни области: Числено моделиране на турбулентни течения с топло- и масообмен (CFD), моделиране на горивни процеси в индустриални котли, моделиране на лъчист топлообмен, моделиране на течения във вентилирани и климатизирани помещения, моделиране и оптимизиране на енергийната ефективност на сгради, обтичане на сгради и разпространение на вредности, моделиране на топлинния комфорт, суперкомпютърни изчисления с паралелни компютри (DNS & LES), паралелни алгоритми, моделиране на течения с примеси на частици, редуциране на химични модели за целите на изчислителната хидродинамика, моделиране на канални течения с надлъжно обтечени ребра, wavelet-анализи, генетични алгоритми.
56 научни статии по специалността.

Научни проекти:
Директно числено симулиране (DNS) и анализ на смесителните процеси на струи в напречно течение (2009)
Числено симулиране на турбулентни течения със сложна геометрия с помощта на метода CVS (2010) Числено оптимиране на турбулентното течение, топлообмена и химическите процеси в промишлени котли (2011)

Инженеринг, проектиране, производство и консултации

Работа със софтуерни пакети OpenFoam, ANSYS-CFX, ANSYS-ICEM-CFD, ESP-r  и др.
Разработване на специализиран софтуер по изчислителна хидродинамика, топло- и масообмен
Оптимизиране на процесите в климатизирани и вентилирани помещения
Оптимизиране на горивните процеси в индустриални котли  

Всички права запазени, 2012-2020 г., катедра ХАД и ХМ