И. Антонов

Проф. д.т.н. Иван Славейков Антонов
каб. 2242
тел. 02/965 33 67

mfantonovАнтиспам защита. Наберете от Вашата клавиатура.atabv.bgАнтиспам защита. Наберете от Вашата клавиатура.

Образование и кариера

доктор, 25.03.1977, Механика на флуидите, 01.02.05
доктор на техническите науки, 10.10.1996, Механика на флуидите, 01.02.05
асистент, 03.07.1968, Механика на флуидите, 01.02.05
доцент, 20.06.1986, Механика на флуидите, 01.02.05
професор, 25.11.1998, Механика на флуидите, 01.02.05

Преподавателска дейност

Основни курсове: Механика на флуидите. МФ в ЯЕЦ,
ПМФ, ДТС, ПИХАД
Приложна механика на флуидите
Сборник с решени задачи по „Механика на флуидите”.
Учебно пособие по приложна механика на флуидите.

Научни интереси и проекти

Основни области: механика на флуидте, венилация, екология, горски пожари,изчислителната механика на флуидите (CFD), двуфазни течения,
Участие в проекти:
“Проектиране и изработване на камера за изследване на двуфазни течения” 2008
“Изработване на методика за аеродинамични изпитания на вентилатори, която да е съобразена със световните стандарти ISO 5801:2007 и ISO 5802:2001
“Експериментално и числено изследване на неизотермични правоъгълни турбулентни струи в ограничено пространство” 2009
Брой публикации - 215

Постижения: 10 патента и изобретения, от който 5 внедрени в инженерната практика (пожарогасителни устройства, вентилационни устройства при силно замърсени и взривоопасни среди)

Всички права запазени, 2012-2020 г., катедра ХАД и ХМ