Д. Марков

доц. д-р инж. мат. Детелин Ганчев Марков

каб. 2107А
тел. 02/965 33 05

detmarАнтиспам защита. Наберете от Вашата клавиатура.attu-sofia.bgАнтиспам защита. Наберете от Вашата клавиатура.

Образование и кариера

2016 - доцент по "Механика на флуидите"
2015 - д-р по "Механика на флуидите", Тема: "Определяне кратността на въздухообмена в обитаеми помещения с неорганизирана неконтролируема естествена вентилация"
1992 – главен асистент, Механика на флуидите, ТУ-София
1986 - асистент, Термодинамика, ТУ-София
1984 – инж. математик, ТУ-София
1983 - маг. инж. ”Топлоенергетика и ядрена енергетика”, ТУ-София

Преподавателска дейност

Основни курсове: Механика на флуидите, Топлотехника, Изчислителна механика на флуидите, Приложна механика на флуидите, Приложна математика.
Учебни помагала: Ръководство за упражнения и сборник задачи по механика на флуидите (1992); Ръководство за упражнения и решени задачи по изчислителна механика на флуидите (2004); Механика на флуидите – ръководство за упражнения с решени задачи (2007).

Научни интереси и проекти

Основни области: експериментално и числено изследване на турбулентни течения, анализ на топлообменни процеси в твърди, течни и газообразни среди, числено изследване на горивни процеси, експериментално и числено изследване на параметрите на топлинния комфорт и качеството на въздуха във вентилирани и климатизирани помещения, измерване на топлинни и хидравлични величини.
Участие в проекти:
FP7 GA 212494: Environment NCPs cooperating to improve their effectiveness; FP7 GA-212998: Coordination action for performance indicators for health, comfort and safety of the indoor environment (subcontractor);
IEE/07/777/SI2.499477: Solutions for biomass fuel market barriers and raw material availability (subcontractor); ERA-NET 2007 – 2008, Summer school on build environment; ALLHOME DK-BG: Relation between allergy/asthma among young children and indoor air quality in homes in Bulgaria; ENK5-CT-2002-00623: ECHAINE: Energy wood production chains in Europe;
ФНИ:Комплексно изследване на влиянието на вътрешната среда върху работоспособността, комфорта и здравето на хората и ефективно използване на енергията, 2011; ТУС-НИС: Намаляване на вредното въздействие върху околната среда от съществуващи горивни инсталации, 2010

Инженеринг, проектиране, производство и консултации

Изследване в лабораторни и натурни условия на хидравлични и пневматични машини и системи.
Анализ на енергийната ефективност на технологични процеси с влажен въздух, вода и водна пара.

 

 

Всички права запазени, 2012-2020 г., катедра ХАД и ХМ