А. Терзиев

доц. д-р Ангел Костадинов Терзиев

каб. 2219
тел. 02/965 34 43
aterzievАнтиспам защита. Наберете от Вашата клавиатура.attu-sofia.bgАнтиспам защита. Наберете от Вашата клавиатура.

Образование и кариера

2011 - доцент по „Механика на флуидите”, ТУ-София
2007 - доктор инженер, "Механика на флуидите",  ТУ-София,
„Числено моделиране на двуфазни течения с променлива плътност”
2006 - Гл. асистент, ТУ-София 2006 - маг. инж. "Топлотехника", УХТ - Пловдив
2002 - бак. инж. „Топлотехника”, ТУ-София

Преподавателска дейност

Основни курсове: Механика на флуидите, Приложна механика на флуидите, Приложна и изчислителна хидроаеродинамика, Двуфазни течения и системи.

Сборник с решени задачи по "Механика на флуидите". Учебно пособие по "Приложна механика на флуидите".

Научни интереси и проекти

Основни области: двуфазни течения и системи, изгаряне на двуфазни смеси, енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, изчислителната механика на флуидите (CFD) .
Участие в проекти:
Моделиране на двуфазни течения с променлива плътност, 2005-2006г.
Моделиране на двуфазни течения във вентилационната и пречиствателна техника, 2005-2008г., международен към фонд НИ на МОН
Моделиране движението и масообмена на фаза примеси /течна и прахообразна/ във високотемпературна среда, 2009-2010г.
Развитие на специализирана научна инфраструктура за изследване потенциала на слънцето и вятъра, 2008-2011г., международен към фонд НИ на МОН

Всички права запазени, 2012-2020 г., катедра ХАД и ХМ