А. Станилов

ас. д-р инж. Александър Стоилов Станилов

каб. 2000
тел. 02/965 2038
astanilovАнтиспам защита. Наберете от Вашата клавиатура.attu-sofia.bgАнтиспам защита. Наберете от Вашата клавиатура.

Образование и кариера

2014 - главен асистент
2013 - доктор по научната специалност: Хидравлични и пневматични машини и съоръжения , тема - „Изследване на хидравлични енерговъзстановяващи системи”
2008 - асистент, ТУ-София
2004 - маг. инж. „Хидравлика и пневматика”, ТУ-София

Преподавателска дейност

Основни курсове:
Турбопомпи, турбокомпресори и вентилатори-проект;
Лабораторни упражнения:
Помпи, компресори и вентилатори; Хидравлични и пневматични машини; Специални помпи в индустрията.

Научни интереси и проекти

Основни области: турбомашини, центробежни помпи, специални помпи, енерговъзстановяващи системи.
Участие в проекти:

Изследване и подобряване на енергийната ефективност на флуидни системи, 2006-2009.

Инженеринг, проектиране, производство и консултации

Изследване в лабораторни и натурни условия на хидравлични и пневматични елементи, машини и системи.

Оправомощена от ДАМТН Лаборатория за проверка на водомери към НИС на ТУ-София.

Всички права запазени, 2012-2020 г., катедра ХАД и ХМ